Общи Условия

I. Предмет на Общите условия

1. Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на реклами/рекламни форми в сайтовете на Уебкафе ЕАД и са задължителни за Рекламодатели и Рекламни агенции наричани в текста Рекламодател.
2. Уебкафе ЕАД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Уебкафе ЕАД, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система.
3. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Уебкафе ЕАД. Всички промени в настоящите Общи условия се публикуват в сайта advertising.webcafe.bg в раздел "Общи условия".
4. По всички неуредени от настоящите "Общи условия" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

II. Срокове, приемане и излъчване на рекламни материали и кампании

1. Всички заявки за реклама се изпращат на e-mail reklama@webcafe.bg. Получаването на заявката се потвърждава чрез обратен e-mail от служител на Уебкафе ЕАД.
2. Уебкафе ЕАД си запазва правото да откаже публикуването на рекламни форми или да забави излъчването им без санкция, ако те не отговарят на техническите изискванията предвидени в рекламните тарифи на сайтовете, докато рекламните форми бъдат приведени в съответствие с тях.
3. Всички стандартни заявки и материали се изпращат най-късно 24 часа преди старта на кампанията.
4. Всички нестандартни рекламни форми се изпращат минимум два работни дни преди старта на кампанията.
5. В срок до 24 часа след началото на кампанията, Уебкафе ЕАД предоставя на Рекламодателят достъп до онлайн статистика за броя на импресиите и кликовете , както и друга статистическа информация за съответната рекламна кампания. Достъпът се осъществява чрез въвеждане на уникално потребителско име и парола за достъп, които Уебкафе ЕАД предоставя на Рекламодателя.
6. Ако рекламните материали предоставени от Рекламодателят не са съгласно публикуваните технически изисквания, Уебкафе ЕАД не се ангажира с предоставяне на статистика по кампанията.
7. Паралелни преброявания на рекламни кампании използващи скриптове изпълнявани в браузъра трябва предварително да бъдат оторизирани от Уебкафе ЕАД, като преброителят трябва да гарантира конфиденциалността на получената информация. При паралелно преброяване е възможна загуба на показвания, причинена от забавянето при контролното броене. Уебкафе ЕАД приема разлики до 5% между данните от рекламната си ситема и тази на паралелния потребител.
8. Ако паралелното преброяване причини неработоспособност на услугите на сайтовете на Уебкафе ЕАД, кампанията може да бъде спряна до решаване на проблемите.
9. Всеки Рекламодател получава електронен сертификат относно реализирания брой импресии и кликове при поискване в рамките на 5 работни дни след завършване на кампанията. Изготвяне и изпращане на сертификат на хартиен носител се издава само при искане от страна на Рекламодателят.
10. Уебкафе ЕАД има право да откаже рекламна кампания като пусне в писмен вид аргументацията си в разумен срок.
11. Уебкафе ЕАД има право да променя рекламните тарифи на сайтовете по всяко време като затова трябва да уведоми Рекламодателя писмено и в разумен срок.

III. Цени, срокове и начини на плащане

Рекламата се заплаща не по-късно от 30 дни след датата на приключане на кампанията по проформа фактура, издадена от Уебкафе ЕАД. В случай на забавяне на плащането се начислява стандартна компенсация в размер 0.5% от неизплатената сума за всеки ден закъснение.
1. В случай на непълно или неточно реализиране на дадена заявка в рамките на заявения период на кампанията Уебкафе ЕАД компенсира пропуснатите излъчвания с допълнително утежнение от 20%.
2. При отказ на рекламна кампания в срок до 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.
3. При прекратяване на вече стартирала кампания Рекламодателят заплаща на Уебкафе ЕАД цялото изразходвано до момента количество импресии, по вече заявения медиа план, както и неустойка в размер на 15% от нетната сума на нереализираната част от заявката.
4. При намаляване бюджета на предварително одобрена заявка на вече стартирала кампания Рекламодателят дължи на Уебкафе ЕАД неустойка в размер на 15% от нетната сума на разликата в стойностите между двата бюджета.
5. При намаляване на бюджета на предварително одобрена заявка в срок от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията Рекламодателят дължи неустойка в размер на 10% от нетната стойност на рекламната кампания.
6. Във всички други случаи Рекламодателят не дължи неустойки.
7. Минималната сума за банер реклама или ПР реклама е 500 лв нет без ДДС след начислени отстъпки.

IV. Отговорност и ограничаване на отговорност

1. Отговорността за съдържанието и визията е изцяло за Рекламодателя. Уебкафе ЕАД има право да откаже излъчването на рекламни форми, които влизат в противоречие с утвърдените разбирания за сексуална, расова и етническа толерантност или такива, които нарушават общо споделените морални и естетически норми и българското законодателство. Уебкафе ЕАД не носи отговорност за авторски и сродни права, касаещи рекламните форми, публикувани от рекламодателите, нито за действия на свои абонати, провокирани от излъчени в медиата реклами. Не се допуска излъчване на рекламни форми на стоки, услуги или лица, които са под специален разрешителен режим съгласно законови и нормативни разпоредби, без да са налице всички необходими документи, доказващи право на съответната дейност или производство.
2. Рекламодателят е длъжен да обезщети "Уебкафе БГ"ЕООД за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Рекламодателят/Рекламната агенция е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Уебкафе ЕАД услуги в нарушение на действащото българско законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.

© WebCafé BG Ltd. Всички права запазени.

.